Strandryddedagen 5.mai

strandrydding, beach cleaning, marine litter, marine pollution, miljødirektoratet, plastic, plast, hav, sjø, hold norge rent, strandryddedagen,

Strandryddedagen/uken er et tiltak for å renske opp, vurdere funn og dermed mulig forbedre forsøpling med plast i naturen og da spesielt i sjøen. Dette begynte i Australia. Her i Norge blir strandryddedagen arrangert den første lørdagen i mai. I år blir det arrangert en hel uke fram til denne dagen, dvs. lørdag 5. mai, med stor mediedekning bl.a. i NRK.

Rydde velstranda er jo noe vi har drevet med lenge, men nå prøves det å få fokus på dette og lage en overordnet aksjon.

Nesodden Velforbund og Solåsen Vel oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om dette! 

Mer informasjon finner du i fellesvelets avis på nett; http://fellesveletsavis.no/Strandryddeuke.html og i papirutgaven som kom på onsdag.

 

Veilystrøbbel på Solåsen

Vi har i senere tid fått mange henvendelser om manglende lys langs vellets veier. Dette gjelder både våre egne (veilagets) og kommunale veier, da det pr. i dag er samme system/lysnett som dekker hele området.


Hele nettet trenger en kraftig oppgradering da det, i følge Nye Elektropartner som vedlikeholder lysnettet, mange steder står vann i ledningsrørene og er skader på ledningsnettet. De som bor i Furubakken er de som har sett minst lys den senere tid (år), og det er fare for at slik kommer det dessverre også til å være i fortsettelsen. Kommunen har ikke avsatt penger til oppgradering og problemet i Furubakken kan ikke løses uten at det legges nytt ledningsnett.
 
Nå de siste ukene har også resten av øvre Solåsen vært mørklagt. Nye Elektropartner som står for utbedringene sier at ettersom kommunen ikke har ressurser til å utbedre nettet som sådan, blir det bare flikking og brannslukking hver gang deler av lysnettet faller ut. Slik blir det også denne gangen. Elektropartner søker nå etter hvor feilen ligger akkurat nå og vil forsøke å få så mye som mulig av nettet opp og stå. Men ettersom det ikke er økonomi til full reparasjon vil det fortsatt være deler som nettet som ikke virker. Disse lysene blir rett og slett bare koblet ut.
 
Vellet har avtalt et møte med kommunen hvor vi skal få bedre innsikt i framtidsplanene for de kommunale veiene i området og budsjetter for vedlikehold av både veier og lys. Vi håper at vi i tiden som kommer kan finne løsninger som fungerer bedre enn dagens situasjon.
 
Beste hilsen styret ved Ole Andre Sivertsen

Svar til R. Z.s e-post til alle medlemmer i veilaget

Hei R. og alle som mottok kopi av e-post til Solåsen veilag i dag. Som leder for veilagets styre ser jeg behov for å svare på utsagnene fra deg.

La meg først si at jeg også hadde vært irritert hvis en regning jeg trodde skulle være 4000 plutselig ble til 6000 kroner. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde forberedt beboerne på riktig beløp – da hadde vi sluppet misforståelsen om at kostnadene har økt. Men det er ikke riktig at de totale kostnadene har økt med 50%. Budsjettet for denne oppgraderingen av veiene er uforandret og i tråd med det som ble vedtatt på generalforsamling i juni 2016. I vedtaket bestemmes rammene for hvor mye vi skal ruste opp veiene våre for og at styret fordeler kostnadene ulikt på øvre og nedre Solåsen. Det sies altså ikke noe i vedtaket om at beboerne skal betale 4000, 6000 eller f.eks 11 000 kroner som er summen Hellvik veilags beboere betalte for sin veioppgradering for noen år tilbake.

Spørsmålet blir da: Hva er det som er frekt og uhørt? Mener du at vi ikke skulle gjennomføre en oppgradering med budsjett 700 000 kroner?

Hadde du en mening om dette synes jeg at du skulle benyttet anledningen til å møte enten på generalforsamlingen i 2016 eller i 2017. Du fikk innkallelse og sakspapirer enten på e-post eller i postkassa. Siden du verken var der eller har latt høre fra deg før nå, synes jeg klagen din vedrørende pris er urimelig.

Nå er i alle fall veiene asfaltert i tråd med vedtaket. Noen deler hadde vi ikke råd til å ta denne gangen, de står øverst på lista til neste gang. Det trenger ikke bli så lenge til.

Du klager på fartsdumpene og hevder at de har blitt høyere. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det har i alle fall ikke vært intensjonen å heve eller å senke dem. Du får én ny fartshump ikke så langt fra der du bor. Personlig synes jeg at fartshumpene er helt fine, men jeg har også mottatt klage på at de er blitt for slakke og at det er mulig å kjøre fortere over dem. Jeg antar du er en hensynsfull bilist og holder lav fart på veiene våre. Jeg håper du ikke får skader på bilen din i fortsettelsen heller.

Jeg vil kommentere den siste setningen din.

Vil dere utbedre de «skadede» fartshumpene etter asfalteringen?

Jeg må nesten spørre tilbake: Ønsker du at vi skal bruke pengene våre på å utbedre dem? Vi i styret er ikke en motpart. Vi er naboene dine som du (indirekte ved ikke å være med og stemme på generalforsamling) har sagt skal administrere veien din for deg. Det er du og jeg og alle andre på Solåsen som eier veiene og alle skal være med å ta kostnadene for det. Veilaget er et spleiselag for alle som bor på Solåsen. Bor du der hvor veien begynner, tror jeg du vil synes det var urettferdig dersom du måtte betale alle utbedringer på veien ved din eiendom, når så mange bruker veien. Og motsatt, du som bor helt innerst i feltet bruker jo mye mer vei enn de andre. Skal du da ta større del av kostnadene? Dette er vanskelig terreng å navigere i. Det er derfor vi har veilaget. Det er ingen ny oppfinnelse. Faktisk er det så vanlig at det er laget klare lover og regler for hvordan vi alle er pliktige til å være medlemmer og betale for vedlikeholdet av veiene i et veilag. Det er ikke greit å unnlate å betale regningen selv om du personlig ikke er fornøyd med en fartshump, en avkjørsel eller noe annet.  Men du er velkommen til å ta tak i det og foreslå at vi skal gjøre noe med det. Er flertallet med på det, så spleiser vi på det!

Hilsen Ole Andre Sivertsen,

leder i styret til Solåsen veilag

Endelig ny asfalt på veiene

Da har Areal Asfalt lagt asfalt på de veiene som hadde størst behov for det i denne omgang. Vi er godt fornøyde med resultatet og håper beboerne i området også er det samme.

Den nye asfalten er lagt oppå det gamle laget. Dette er vanlig når det bare er ett lag asfalt fra før. Fjerning av asfalt er en kostbar prosess og skulle vi fjernet den gamle asfalten allerede denne gangen ville budsjettet blitt betydelig større. Derfor fulgte vi prinsippet med å legge to lag asfalt denne gange. Neste gang må vi nok fjerne alt og begynne fra bunn igjen.

To lag asfalt medfører stedvis høye kanter. I fortsettelsen vil vi se på om dette kan utbedres der det måtte oppleves problematisk.

Areal Asfalt har så langt det har vært mulig, tilpasset asfaltkanten til innkjørsler hvor det i utgangspunktet er asfaltert eller lagt med stein. Inn mot grusede innkjørsler la vi opp til at beboerne tok kontakt i forkant hvis de hadde spesielle forespørsler (ref. tidligere infoskriv). Slike henvendelser fikk vi kun noen få av. Skulle det nå i etterkant være noen som er misfornøyde med løsningen slik den ble, vil Areal Asfalt gjøre etterarbeid i området i løpet av neste uke. Ta i så fall kontakt med styret (kontakt@solasen.org).

Andre innspill til hvordan vi skal utbedre veiene våre tas alltid imot med takk.

Mvh styret

Asfalteringen er i gang

asfalt_solaasen2Endelig er asfalteringen av veilagets veier i gang. Største del av arbeidet gjøres ferdig i løpet av denne uka (uke 33) men det kommer også noe etterarbeid – kanskje allerede fra neste uke og senest i begynnelsen av september.

Prosessen fra vedtak på generalforsamlingen i 2016 til ferdigstillelse har latt vente på seg først og fremst fordi det har vært mye gravearbeider i veiene våre i forbindelse med Canal Digitals utbygging av fibernett.

Størstedelen av arbeidet foregår på Solåsens øvre del (innkjøring via Bergtunveien/Solåsveien), og styret har derfor fordelt kostnadene slik at beboerne i dette området bærer den største delen. Dette er slik det ble orientert om på årsmøtet i 2016 og i skriftlig informasjon. I praksis vil det si at beboerne i øvre del betaler kr 6000 pr husstand, mens i nedre del blir beløpet kr 1000. I tillegg kommer årsavgift på kr 500,-

Vi har mottatt reaksjoner på at det i de første anslagene for kostnader ble estimert et lavere beløp for de på øvre Solåsen. Grunnen til dette er noen økte kostnader i forbindelse med nye bestillinger (tilpassing av innkjørsler og fartshumper), men hovedsakelig at vi i forkant av vedtaket ikke hadde helt klart for oss hvor det skulle legges ny asfalt og hvor mange husstander som sognet til ”øvre kostnadskategori”. Når vi i dag vet hvordan antall meter med ny asfalt fordeler seg, beklager vi at det endelige beløpet ble høyere enn estimert for den øvre del av Solåsen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadene pr. husstand ikke er definert i vedtaket fra generalforsamlingen. Her fastsettes kun den totale rammen for kontrakten.

Vedtaket fra 2016:
Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

Det var noe diskusjon på årsmøtet av hvordan bolig/bohenhet/hustand skal defineres. Styret sjekker dette opp ifht. vegloven og hvordan tilsvarende saker er gjennomført i andre veglag.
Arbeidene vil ikke bli satt i gang før Canal Digital er ferdig med graving ifb. med utlegging av fiberkabler. Dessuten vil opplegget for innkreving av kostnadene blant beboerne på

Solåsen måtte være fullt ut på plass for kontrakt med asfaltselskapet kan inngås.

Flere tok opp at det kan være ønskelig med asfaltering av private veier og innkjørsler samtidig med at asfaltfirmaet asfalterer velveiene. Dette vil bli vesentlig billigere løsning en å gjøre slike jobber hver for seg. Styret lager et opplegg for hvordan dette kan ordnes rent praktisk.

Vi er glade for at arbeidet er i gang og ser fram til bedre kvalitet på veiene våre.

Beste hilsen styret

Asfaltering av veiene på Solåsen

 

pic

På årsmøtet i Solåsen veilag i fjor ble det ble fattet vedtak om å asfaltere velveiene, men pga. gravingen fra Canal Digital har vi måttet vente til år, men i august går vi i gang.

Vedtaket på årsmøtet 2016 var:
«Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner.

Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.»

Når det gjelder størrelse og fordeling av kostnadene ble det i papirene både til fjor­årets og årets årsmøte orientert om at beboerne deles i to grupper etter omfanget av asfalteringsbehovet:

  • Øvre del av Solåsen og øvre del av Gamle Hellvikvei, dvs. beboere som har utkjørsel i Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og Gamle Hellvikvei ned til der den møter Solåsveien (brattbakken). For disse boligene vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være noe over 4000 kroner per bolig.
  • Nedre del av Solåsen, dvs. beboere som har utkjørsel i Furubakken og Solstubben er og i nedre del av Gamle Hellvikvei. For boligene i dette nedre del av Solåsen vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være rundt 1000 kroner per bolig.

Det er ikke mulig å få til millimeterrettferdighet ved fordeling av kostnadene. Vegloven sier nettopp at ved slik type bebyggelse som vi har på Solåsen, dvs. i boligstrøk, er det adgang til å fordele kostnadene på en forenklet måte slik at alle må bidra om lag like mye. Det kan nevnes at Hellvik vel nylig har foretatt en tilsvarende oppgradering av veiene, og der ble kostnadene fordelt likt på alle med en kostnad på litt over 11 000 kroner per bolig.

Vi regner med at arbeidet vil starte opp ca. 8. august. Det vil bli sendt ut fakturaer med frist for betaling på 3 uker.

Til alle eiendommer vil det bli lagt asfalt litt inn i avkjørselen for å få en naturlig avslutning og for å hindre at avkjøring/påkjøring gjennom slitasje skal ødelegge asfaltkanten. Det er det er steinlagt, vil overgangen selvsagt bli tilpasset.

For de som ønsker å asfaltere egen innkjørsel samtidig med at velveiene tas, kan de regne med et meget godt tilbud fra Areal asfalt siden maskiner og utstyr er på plassen. De som ønsker asfalt, kan kontakte Øyvind Fridtjofsen, så kommer han på en befaring. Fint hvis de som ønsker asfalt, kontakter ham fortløpende framover. Areal asfalt har fellesferie i uke 29,30 og 31. Areal asfalt utfører også oppretting/graving og kantstein for de som ønsker/ har behov for dette.

Kontaktinformasjon er:
Øyvind Fridtjofsen
telefon 415 78 666
E-mail oyvind@arealasfalt.no

Det er noe utbedringsbehov også på de kommunale veiene i vellets område, herunder nederste del av Furubakken. Styret har tatt opp med kommunen om dette kunne gjøres samtidig med asfaltering av velveiene, men kommunen hadde ikke penger til det på årets budsjett.

 

Utsending av informasjon

Solåsen omfatter veiene Bergtunveien, Gamle Hellvikvei, Furubakken, Jøtulsvingen, Solstubben, Solåsveien og Øvre Solåsen. Vi har nå fått e-postadresser til 125-130 av husene i vellet. Det er kjempefint, og takk til alle som har hjulpet oss. 2/3 av boligene i vellet nås nå via e-post, men vi skulle gjerne hatt enda flere. Så når dere snakker med naboen, minn ham/henne på at vellet bare sender ut informasjon elektronisk, og at e-post­adressen kan sendes arent@online.no. Det er kjempeviktig at vi når ut til alle.

Med vennlig hilsen for Solåsen Vel og Solåsen veilag

Arent Skjæveland
sekretær

Årsmøte 2017

15. juni holdt vi årsmøte for Solåsen vel og Solåsen veilag.

Til tross for grepet om å legge årsmøtene på en ettermiddag i stedet for helg, var oppmøtet heller skralt med kun fire medlemmer i tillegg til styret.

Styret redegjorde for siste års arbeid og gikk igjennom sakslisten som ble vedtatt med noen små kommentarer. Referat finner du her:
Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene 2017

Vi ønsker med dette Jørn Halbakken velkommen som nytt medlem i styret.

Mvh styreleder

 

Innkalling til årsmøte 2017

 

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag. Møt opp! Og det er ingen fare for å bli presset inn i noe tillitsverv – valgkomiteen har allerede kommet fram til et forslag.

Sakspapirer til de to møtene finner du her: Sakspapirer_årsmøtet_17

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle hus­stander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander. Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av det kommende året sikter vi mot nødvendig nyasfaltering av veiene som trenger det.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e‑postadressen din. Vi har nå e-postadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 80 boligene. Så send e-postadressen til kontakt@solasen.org, så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.

 

Med vennlig hilsen styret i Solåsen Vel og Solåsen veilag

 

Bli med på ekskursjon i Bergerskogen!

Onsdag arrangerer Aksjonsguppa for vern av Bergerskogen en ekskursjon de alle som er interessert kan bli med og bli bedre kjent med vår nærmeste 100-meterskog. Vi har fått følgende invitasjon fra Liv Klungsøyr:

Bruk en time av din tid til å sikre Bergerskogens framtid!

Onsdag 7. juni kl 18:00 blir det en fredelig rusletur i sommerskogen (ca 1 time) for å vise fram denne verdifulle grønne oasen som yrer av liv nå på forsommeren. Bård Bredesen fra NOF-Nesodden er med som guide. _Q8A8746Turen starter utenfor Rémontér. Det er ikke alle som har oppdaget hvilken perle vi har midt i blant oss: men den lille naturskogen er nemlig unik! Den er uvanlig artsrik, både hva angår vekster og dyr, og er en uoppdaget ressurs for lokalsamfunnet! Alle slags edelløvtrær, gran og furu, sjeldne sopper (rødlistearter), insekter, amfibier, fugler og pattedyr. Bergerskogen trues av stadig nye planer for utbygging og trenger et varig vern!

Møt opp og gi din støtte til skogen og lokalsamfunnet

www.opprop.net/vern_bergerskogen