Årsmøter 17.juni på NIF-huset

Det kalles inn til årsmøter for Solåsen vel og Solåsen veilag, onsdag 17. juni kl 2000. Merk at møtet er på NIF-huset ved Berger stadion da Ekelund fortsatt er stengt av kommunen pga korona-situasjonen.

Restriksjoner pga. koronasituasjonen begrenser antallet deltagere på møtet til 50. Vi velger likevel å forsøke å gjennomføre årsmøtet da det i de siste år ikke har vært så mange oppmøtte på årsmøtene. Det er heller ikke planlagt at det skal tas opp kontroversielle saker.

For å få en indikasjon på hvor mange som kommer ber vi om at de som planlegger å komme og har en facebookkonto, også melder seg på arrangementet på våre facebooksider. Skulle forhåndsinteressen indikere at vikommer til å bli flere enn 50 fremmøtte, vil vi avlyse og utsette møtet.

Sakspapirer finner du her:
Solåsen vel og veilag – årsmøtepapirer 2020

Vel møtt!

Styret

Henstilling fra kommunen

Koronaepedemien påvirker oss alle og gjør også at vi må forsøke å tilpasse oss når vi benytter fellesarealer. Kommunelegen har nå sendt denne til alle vel i kommunen:

Det er også hyggelig at folk ønsker å hjelpe hverandre i det som kan være en vanskelig hverdag for noen. Vellet oppfordrer alle som både trenger hjelp eller kan tilby å hjelpe andre (f.eks med innkjøp av matvarer eller annet) om å benytte Solåsens facebooksider.

Ta vare på hverandre i denne tiden.

Bli med og meld inn mørke veilys!

Høstmørket er over oss med det bevistheten om at det finnes steder langs veiene våre som er mørkere enn de trenger å være.

Mørke lamper er irriterende og ikke minst helt unødvendig. Kommunen har overlatt ansvaret for drift av veilys til selskapet Infratek. Dette er en ordning som etter styrets erfaring fungerer bra, men god dialog i etterkant av innmelding av mørke lamper og kort responstid.

For å få så godt lys på langs veiene våre som mulig, håper vi at alle som ser mørke lamper kan melde ifra – enten til oss eller direkte til Infratek.

Følg denne lenka – så går innmeldingen som en lek:
http://infratek.no/feil_pa_veilys_registrering

Styret

Referat fra årsmøtet

Før sommeren ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet takket vi Arent Skjæveland for mangeårig innsats i styret og Jørn Halbakken for siste periode. Inn for disse kommer  Elisabeth Slåttum og Marianne Samuel.

Styret for det kommende året blir dermed:

Ole Andre Sivertsen, Solåsveien 7, styreleder
Nils Otto Nielsen, Solåsveien 15, kasserer
Helge Bjørgo, Solstubben 31, sekretær
Øyvind Nyborg Karlsen, Øvre Solåsen 24
Elisabeth Slåttum, Øvre Solåsen 28
Marianne Samuel, Øvre Solåsen 36

Valgkomiteen har bestått av
Christian Montarou (Solåsveien 1)
Espen Parmann (Solåsveien 19B) og
Elisabeth Slåttum (Øvre Solåsen 28).

Siden Slåttum nå går inn i styret, må hun fratre som medlem i valgkomiteen. Nytt medlem ble Marte Lindstad Næss, Solåsveien 7.

Referat_arsmote2019

Supert oppmøte på dugnad

Det var kaldt, men fint vær på årets dugnadsdag. Godt oppmøte gjorde at vi fikk unna all som stod på årets agenda.
Fotballbanen ble frest opp allerede fredag av styrets muskelmann Øyvind. På dugnadsdagen ble all mose og jord som hadde blandet seg inn i sanden rakt bort. Dette var en ganske stor jobb, men med mange i sving gikk det unna på et par timer.

Søppel, kvist og løv ble samlet både på lekeplassen og langs vellets veier.

Nytt av året er også at vi har kjøpt inn skilt med oppmodning til traffikanter til å ta det rolig langs veiene våre. Disse ble satt opp på dugnadsdagen.

Tungt å sladde banen for hånd – i alle fall for Ole og Helge.

Små og store fikk litt å styrke seg på. Med utviklingen i antall oppmøtte på dugnad må vi neste år ha med stor grill 🙂

Dugnadsgeneralene Øyvind og Helge er godt fornøyde med hva vi fikk gjort og takker for innsatsen.

Styret

 

Dugnad på fellesarealene, søndag 5.mai 2019

Det nærmer seg 17. mai og dugnaden på fellesarealene våre vil i år foregå på søndag 5. mai. I år har vi oppmøte kl. 1200 på lekeplassen nedenfor Solåsveien. De som ikke kan stille, oppfordres spesielt til å rydde søppel og kvist i egne nærområder.

Vi fortsetter også ordningen med å samle inn privat hageavfall ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges i søppelsekker som settes ved husstandenes innkjørsler fra vellets veier. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Vanlig søppel/avfall som plukkes langs veiene og på fellesområdene på dugnaden, skal legges i søppelsekker som blir kjørt til Teigen etter dugnaden. Søppelsekker for denne bruken utdeles på oppmøtestedet (lekeplassen).

Vi skal som vanlig gjøre i stand ballplassen for sommeren. I år skal vi også sette opp skilt langs veiene våre med oppfordring til bilister til å kjøre sakte. Dette skjer både på øvre og nedre del av vellet.

Hvis det skulle være steder langs veiene som har skader/hull i asfalten (gjelder sannsynligvis først og fremst de kommunale veiene) har vi også asfalt som kan hjelpe til å utbedre dette.

Skriv inn på facebook-siden til Solåsen Vel hvor det er hull som bør fylles.

Snacks og drikke til alle som deltar.

Kontaktperson: Ole André Sivertsen, tlf. 957 54 709.

Styret i Solåsen Vel

God jul fra styret

Vintersesonger er over oss og med det melder det seg nye behov langs veiene våre.

Alle vellets veier strøs/brøytes av Hagespesialisten på vegne av Nesodden kommune. Hagespesialisten melder om at enkelte av veiene er vanskelige å brøyte pga busker og trær som vokser inn i veibanen eller gangstien.

Det er beboerne/eiendommene selv som har ansvaret for dette. Veilaget har i hovedsak besørget nedklipping i løpet av sommerhalvåret, men noen eiendommer har spesielt stor begroing mot veibanen. Vi henstiller disse til å klippe dette for å bedre fremkommeligheten for brøytemannskap som igjen sikrer kvalitet på brøytingen.

Det er mange veilys i vellet og kvaliteten på disse er gjennomgående ganske dårlig. Veilys langs offentlig vei er i hovedsak et kommunalt ansvar. Nesodden kommune informerer her om prioriteringene de gjør med tanke på dette.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn mørke veilys på denne siden på samme måte som styret gjør det når vi får henvendelser fra dere medlemmer.

Det er medlemmene som bestemmer hva styret skal jobbe med i vel og veilag. Vi vil gjerne høre hva som opptar dere. Send gjerne en e-post eller melding på våre Facebooksider eller på vår nettside.
På vegne av styret ønsker jeg med dette alle på Solåsen en god jul og et godt nytt år.

Hilsen Ole Andre Sivertsen
Styreleder i Solåsen vel og Solåsen veilag.

Hva skjer i vellet og veilaget?

Styret for vel og veilag jobber videre med sakene som ble vedtatt på årsmøtet før sommeren.


Vedr bilde: Styret vil bemerke at det skåles i Bris med jordbærsmak.

Referat fra årsmøtet finner du her:

Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene juni 2018

Her er forøvrig en liten statusoppdatering om hva som foregår i vellet og veilaget, høsten 2018.

Oppgraderingen av veiene i veilaget er unnagjort og de aller fleste medlemmene har betalt sin del. Dessverre har veilaget sett seg nødt til å engasjere advokat da det viser seg at et fåtall i området bestrider veilagets berettigelse. Veilaget vil etter alt og dømme møte disse i forliksrådet.

Med høsten over oss merker mange at kvaliteten på gatelys er svært variabel. Det er kommunen som drifter gatelysene på Solåsen, både i de private og de kommunale veiene. Feilmeldinger rettes direkte til kommunen på denne nettsiden:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Nettsiden gjelder egentlig bare for kommunale veier (som du finner i rullegardinen på siden) men dersom din vei ikke er et alternativ kan du skrive hele veinavnet og nummeret i kommentarfeltet.

Ellers kan vi informere om at Nesodden Velforbund jobber med en mer helhetlig avtale med kommunen om prosessen med oppgradering av alle kommunens gatelys til LED og eventuelt hvordan eierskap av de nye lysene skal overføres til veilagene etter dette. Dette kommer vi tilbake til.

Årsmøte Solåsen veilag og Solåsen Vel

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 19. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag.

Møt opp!

Vedlagt under denne saken finner du også sakspapirer til de to møtene:

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle husstander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander.

Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av 2017 gjaldt det særlig nødvendig nyasfaltering av veiene som trengte det. I år har vi blant annet lagt knust asfalt langs de høye asfaltkantene.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e-postadressen din. Vi har nå epostadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 70 boligene.

Så send e-postadressen til arent@online.no så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.