Kommunal overtagelse av veilagets veier

I tråd med veilagets intensjon og mandat fra årsmøtet er vi i dialog med kommunen om å overføre veiene som i dag administreres av veilaget. Dette er de private veiene som er «regulerte til offentlig vei og tilfredsstillende opparbeidet i henhold til stadfestet reguleringsplan, eller uregulert og har vært kommunalt driftet». Se kartet her.

Overtakelsen er ønsket fra kommunens side for bedre å kunne samordne infrastruktur (vei/lys/vann og avløp).

Under er litt informasjon om den pågående prosessen og hva som kreves (og ikke) av de som bor langs de aktuelle veiene.

Hvilke veier er påvirket

Solåsen veilag ble etablert i 2010 for å administrere vedlikehold samt og jobbe for å overføre til kommunen de veiene innen vårt område som ikke allerede er kommunale. Dette gjelder veiene Øvre Solåsen, Solåsveien, Gamle Hellvikvei samt den del av Jøtulsvingen som går i retning øst-vest. Alle boenheter på Solåsen som gjør bruk av én eller flere av disse veiene, er pliktige medlemmer av veilaget.

Om veiovertakelsen

Nesodden kommune har flere ganger signalisert at de ønsker å overta veiene. Dette innebærer at Nesodden kommune i tillegg til drift også overtar eierskap og vedlikeholdsansvar for veiene. Når det eventuelt skjer, kan Solåsen veilag nedlegges. På årsmøtet i veilaget i 2019 ble det fattet vedtak om at styret igjen skulle initiere en kommunal overtakelse av veiene, og styret har siden den gang vært i dialog med kommunen for å
forberede en slik overtakelse.

Det er beboerne innen veilagets område som hver for seg eier grunnen som de angjeldende veiene er bygget på. Dette innebærer at overtakelsen må formaliseres ved avtale mellom hver enkelt grunneier og kommunen. Solåsen veilag har ingen annen funksjon i denne prosessen enn å bistå kommunen i prosessen med grunneierne.

Overtakelsen innebærer at hver enkelt grunneier må avstå sidearealer til veien. Med sidearealer menes 1 meter fra veikant og inn på tomtene. Det er det arealet kommunen trenger for å drifte og vedlikeholde, med tanke på brøyting, grøfter til overvann osv. Altså må medlemmene tåle å avstå grunn der eiendommen går inn i veibanen og få grensene sine justert til ca. en meter fra veien. Kommunen har gitt uttrykk for at en slik grensejustering
ikke skal ha konsekvenser for eventuelle bygg og gjerder mv. som allerede er etablert i denne enmeterssonen.

Hvem betaler

Tidligere har det også vært diskutert hvem som skal betale for grensejustering. Her har kommunen nå besluttet at de vil bekoste oppmåling av nye grenser mv. Det er relativt kostbart, og vil i alle fall være nyttig for de som har usikre grenser i dag. Overtakelsen innebærer således ingen kostnader for veilagets medlemmer.

Hva skjer videre

Som grunneiere og medlemmer av Solåsen veilag, vil dere bli kontaktet av Nesodden kommune i anledning saken innen relativt kort tid. Styret håper prosessen deretter kan gå relativt raskt og at medlemmene aksepterer en overføring.

Har du spørsmål?

Dersom dere har spørsmål vedrørende denne saken utover det som fremgår av ovenstående, bes dere ta kontakt med styret eller Nesodden kommune ved prosjektansvarlig Zara M. Berg.