Svar til R. Z.s e-post til alle medlemmer i veilaget

Hei R. og alle som mottok kopi av e-post til Solåsen veilag i dag. Som leder for veilagets styre ser jeg behov for å svare på utsagnene fra deg.

La meg først si at jeg også hadde vært irritert hvis en regning jeg trodde skulle være 4000 plutselig ble til 6000 kroner. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde forberedt beboerne på riktig beløp – da hadde vi sluppet misforståelsen om at kostnadene har økt. Men det er ikke riktig at de totale kostnadene har økt med 50%. Budsjettet for denne oppgraderingen av veiene er uforandret og i tråd med det som ble vedtatt på generalforsamling i juni 2016. I vedtaket bestemmes rammene for hvor mye vi skal ruste opp veiene våre for og at styret fordeler kostnadene ulikt på øvre og nedre Solåsen. Det sies altså ikke noe i vedtaket om at beboerne skal betale 4000, 6000 eller f.eks 11 000 kroner som er summen Hellvik veilags beboere betalte for sin veioppgradering for noen år tilbake.

Spørsmålet blir da: Hva er det som er frekt og uhørt? Mener du at vi ikke skulle gjennomføre en oppgradering med budsjett 700 000 kroner?

Hadde du en mening om dette synes jeg at du skulle benyttet anledningen til å møte enten på generalforsamlingen i 2016 eller i 2017. Du fikk innkallelse og sakspapirer enten på e-post eller i postkassa. Siden du verken var der eller har latt høre fra deg før nå, synes jeg klagen din vedrørende pris er urimelig.

Nå er i alle fall veiene asfaltert i tråd med vedtaket. Noen deler hadde vi ikke råd til å ta denne gangen, de står øverst på lista til neste gang. Det trenger ikke bli så lenge til.

Du klager på fartsdumpene og hevder at de har blitt høyere. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det har i alle fall ikke vært intensjonen å heve eller å senke dem. Du får én ny fartshump ikke så langt fra der du bor. Personlig synes jeg at fartshumpene er helt fine, men jeg har også mottatt klage på at de er blitt for slakke og at det er mulig å kjøre fortere over dem. Jeg antar du er en hensynsfull bilist og holder lav fart på veiene våre. Jeg håper du ikke får skader på bilen din i fortsettelsen heller.

Jeg vil kommentere den siste setningen din.

Vil dere utbedre de «skadede» fartshumpene etter asfalteringen?

Jeg må nesten spørre tilbake: Ønsker du at vi skal bruke pengene våre på å utbedre dem? Vi i styret er ikke en motpart. Vi er naboene dine som du (indirekte ved ikke å være med og stemme på generalforsamling) har sagt skal administrere veien din for deg. Det er du og jeg og alle andre på Solåsen som eier veiene og alle skal være med å ta kostnadene for det. Veilaget er et spleiselag for alle som bor på Solåsen. Bor du der hvor veien begynner, tror jeg du vil synes det var urettferdig dersom du måtte betale alle utbedringer på veien ved din eiendom, når så mange bruker veien. Og motsatt, du som bor helt innerst i feltet bruker jo mye mer vei enn de andre. Skal du da ta større del av kostnadene? Dette er vanskelig terreng å navigere i. Det er derfor vi har veilaget. Det er ingen ny oppfinnelse. Faktisk er det så vanlig at det er laget klare lover og regler for hvordan vi alle er pliktige til å være medlemmer og betale for vedlikeholdet av veiene i et veilag. Det er ikke greit å unnlate å betale regningen selv om du personlig ikke er fornøyd med en fartshump, en avkjørsel eller noe annet.  Men du er velkommen til å ta tak i det og foreslå at vi skal gjøre noe med det. Er flertallet med på det, så spleiser vi på det!

Hilsen Ole Andre Sivertsen,

leder i styret til Solåsen veilag

Endelig ny asfalt på veiene

Da har Areal Asfalt lagt asfalt på de veiene som hadde størst behov for det i denne omgang. Vi er godt fornøyde med resultatet og håper beboerne i området også er det samme.

Den nye asfalten er lagt oppå det gamle laget. Dette er vanlig når det bare er ett lag asfalt fra før. Fjerning av asfalt er en kostbar prosess og skulle vi fjernet den gamle asfalten allerede denne gangen ville budsjettet blitt betydelig større. Derfor fulgte vi prinsippet med å legge to lag asfalt denne gange. Neste gang må vi nok fjerne alt og begynne fra bunn igjen.

To lag asfalt medfører stedvis høye kanter. I fortsettelsen vil vi se på om dette kan utbedres der det måtte oppleves problematisk.

Areal Asfalt har så langt det har vært mulig, tilpasset asfaltkanten til innkjørsler hvor det i utgangspunktet er asfaltert eller lagt med stein. Inn mot grusede innkjørsler la vi opp til at beboerne tok kontakt i forkant hvis de hadde spesielle forespørsler (ref. tidligere infoskriv). Slike henvendelser fikk vi kun noen få av. Skulle det nå i etterkant være noen som er misfornøyde med løsningen slik den ble, vil Areal Asfalt gjøre etterarbeid i området i løpet av neste uke. Ta i så fall kontakt med styret (kontakt@solasen.org).

Andre innspill til hvordan vi skal utbedre veiene våre tas alltid imot med takk.

Mvh styret

Asfalteringen er i gang

asfalt_solaasen2Endelig er asfalteringen av veilagets veier i gang. Største del av arbeidet gjøres ferdig i løpet av denne uka (uke 33) men det kommer også noe etterarbeid – kanskje allerede fra neste uke og senest i begynnelsen av september.

Prosessen fra vedtak på generalforsamlingen i 2016 til ferdigstillelse har latt vente på seg først og fremst fordi det har vært mye gravearbeider i veiene våre i forbindelse med Canal Digitals utbygging av fibernett.

Størstedelen av arbeidet foregår på Solåsens øvre del (innkjøring via Bergtunveien/Solåsveien), og styret har derfor fordelt kostnadene slik at beboerne i dette området bærer den største delen. Dette er slik det ble orientert om på årsmøtet i 2016 og i skriftlig informasjon. I praksis vil det si at beboerne i øvre del betaler kr 6000 pr husstand, mens i nedre del blir beløpet kr 1000. I tillegg kommer årsavgift på kr 500,-

Vi har mottatt reaksjoner på at det i de første anslagene for kostnader ble estimert et lavere beløp for de på øvre Solåsen. Grunnen til dette er noen økte kostnader i forbindelse med nye bestillinger (tilpassing av innkjørsler og fartshumper), men hovedsakelig at vi i forkant av vedtaket ikke hadde helt klart for oss hvor det skulle legges ny asfalt og hvor mange husstander som sognet til ”øvre kostnadskategori”. Når vi i dag vet hvordan antall meter med ny asfalt fordeler seg, beklager vi at det endelige beløpet ble høyere enn estimert for den øvre del av Solåsen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadene pr. husstand ikke er definert i vedtaket fra generalforsamlingen. Her fastsettes kun den totale rammen for kontrakten.

Vedtaket fra 2016:
Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

Det var noe diskusjon på årsmøtet av hvordan bolig/bohenhet/hustand skal defineres. Styret sjekker dette opp ifht. vegloven og hvordan tilsvarende saker er gjennomført i andre veglag.
Arbeidene vil ikke bli satt i gang før Canal Digital er ferdig med graving ifb. med utlegging av fiberkabler. Dessuten vil opplegget for innkreving av kostnadene blant beboerne på

Solåsen måtte være fullt ut på plass for kontrakt med asfaltselskapet kan inngås.

Flere tok opp at det kan være ønskelig med asfaltering av private veier og innkjørsler samtidig med at asfaltfirmaet asfalterer velveiene. Dette vil bli vesentlig billigere løsning en å gjøre slike jobber hver for seg. Styret lager et opplegg for hvordan dette kan ordnes rent praktisk.

Vi er glade for at arbeidet er i gang og ser fram til bedre kvalitet på veiene våre.

Beste hilsen styret