Asfaltering av veiene på Solåsen

 

pic

På årsmøtet i Solåsen veilag i fjor ble det ble fattet vedtak om å asfaltere velveiene, men pga. gravingen fra Canal Digital har vi måttet vente til år, men i august går vi i gang.

Vedtaket på årsmøtet 2016 var:
«Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner.

Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.»

Når det gjelder størrelse og fordeling av kostnadene ble det i papirene både til fjor­årets og årets årsmøte orientert om at beboerne deles i to grupper etter omfanget av asfalteringsbehovet:

  • Øvre del av Solåsen og øvre del av Gamle Hellvikvei, dvs. beboere som har utkjørsel i Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og Gamle Hellvikvei ned til der den møter Solåsveien (brattbakken). For disse boligene vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være noe over 4000 kroner per bolig.
  • Nedre del av Solåsen, dvs. beboere som har utkjørsel i Furubakken og Solstubben er og i nedre del av Gamle Hellvikvei. For boligene i dette nedre del av Solåsen vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være rundt 1000 kroner per bolig.

Det er ikke mulig å få til millimeterrettferdighet ved fordeling av kostnadene. Vegloven sier nettopp at ved slik type bebyggelse som vi har på Solåsen, dvs. i boligstrøk, er det adgang til å fordele kostnadene på en forenklet måte slik at alle må bidra om lag like mye. Det kan nevnes at Hellvik vel nylig har foretatt en tilsvarende oppgradering av veiene, og der ble kostnadene fordelt likt på alle med en kostnad på litt over 11 000 kroner per bolig.

Vi regner med at arbeidet vil starte opp ca. 8. august. Det vil bli sendt ut fakturaer med frist for betaling på 3 uker.

Til alle eiendommer vil det bli lagt asfalt litt inn i avkjørselen for å få en naturlig avslutning og for å hindre at avkjøring/påkjøring gjennom slitasje skal ødelegge asfaltkanten. Det er det er steinlagt, vil overgangen selvsagt bli tilpasset.

For de som ønsker å asfaltere egen innkjørsel samtidig med at velveiene tas, kan de regne med et meget godt tilbud fra Areal asfalt siden maskiner og utstyr er på plassen. De som ønsker asfalt, kan kontakte Øyvind Fridtjofsen, så kommer han på en befaring. Fint hvis de som ønsker asfalt, kontakter ham fortløpende framover. Areal asfalt har fellesferie i uke 29,30 og 31. Areal asfalt utfører også oppretting/graving og kantstein for de som ønsker/ har behov for dette.

Kontaktinformasjon er:
Øyvind Fridtjofsen
telefon 415 78 666
E-mail oyvind@arealasfalt.no

Det er noe utbedringsbehov også på de kommunale veiene i vellets område, herunder nederste del av Furubakken. Styret har tatt opp med kommunen om dette kunne gjøres samtidig med asfaltering av velveiene, men kommunen hadde ikke penger til det på årets budsjett.

 

Utsending av informasjon

Solåsen omfatter veiene Bergtunveien, Gamle Hellvikvei, Furubakken, Jøtulsvingen, Solstubben, Solåsveien og Øvre Solåsen. Vi har nå fått e-postadresser til 125-130 av husene i vellet. Det er kjempefint, og takk til alle som har hjulpet oss. 2/3 av boligene i vellet nås nå via e-post, men vi skulle gjerne hatt enda flere. Så når dere snakker med naboen, minn ham/henne på at vellet bare sender ut informasjon elektronisk, og at e-post­adressen kan sendes arent@online.no. Det er kjempeviktig at vi når ut til alle.

Med vennlig hilsen for Solåsen Vel og Solåsen veilag

Arent Skjæveland
sekretær

Årsmøte 2017

15. juni holdt vi årsmøte for Solåsen vel og Solåsen veilag.

Til tross for grepet om å legge årsmøtene på en ettermiddag i stedet for helg, var oppmøtet heller skralt med kun fire medlemmer i tillegg til styret.

Styret redegjorde for siste års arbeid og gikk igjennom sakslisten som ble vedtatt med noen små kommentarer. Referat finner du her:
Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene 2017

Vi ønsker med dette Jørn Halbakken velkommen som nytt medlem i styret.

Mvh styreleder

 

Innkalling til årsmøte 2017

 

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag. Møt opp! Og det er ingen fare for å bli presset inn i noe tillitsverv – valgkomiteen har allerede kommet fram til et forslag.

Sakspapirer til de to møtene finner du her: Sakspapirer_årsmøtet_17

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle hus­stander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander. Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av det kommende året sikter vi mot nødvendig nyasfaltering av veiene som trenger det.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e‑postadressen din. Vi har nå e-postadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 80 boligene. Så send e-postadressen til kontakt@solasen.org, så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.

 

Med vennlig hilsen styret i Solåsen Vel og Solåsen veilag

 

Bli med på ekskursjon i Bergerskogen!

Onsdag arrangerer Aksjonsguppa for vern av Bergerskogen en ekskursjon de alle som er interessert kan bli med og bli bedre kjent med vår nærmeste 100-meterskog. Vi har fått følgende invitasjon fra Liv Klungsøyr:

Bruk en time av din tid til å sikre Bergerskogens framtid!

Onsdag 7. juni kl 18:00 blir det en fredelig rusletur i sommerskogen (ca 1 time) for å vise fram denne verdifulle grønne oasen som yrer av liv nå på forsommeren. Bård Bredesen fra NOF-Nesodden er med som guide. _Q8A8746Turen starter utenfor Rémontér. Det er ikke alle som har oppdaget hvilken perle vi har midt i blant oss: men den lille naturskogen er nemlig unik! Den er uvanlig artsrik, både hva angår vekster og dyr, og er en uoppdaget ressurs for lokalsamfunnet! Alle slags edelløvtrær, gran og furu, sjeldne sopper (rødlistearter), insekter, amfibier, fugler og pattedyr. Bergerskogen trues av stadig nye planer for utbygging og trenger et varig vern!

Møt opp og gi din støtte til skogen og lokalsamfunnet

www.opprop.net/vern_bergerskogen