Dugnad på Solåsen helgen 14.-15. mai.

Dugnad på Solåsen
Stort oppmøte og god stemning på en tidligere dugnad på Solåsen.

Endelig vår! Og med det oppforderer vi alle i nabolaget til å bli med på en felles innsats for å gjøre Solåsen hyggelig og ryddig til 17. mai og inn mot sommeren. Det blir ikke fellesdugnad, men vi oppfordrer alle til å rydde i egne nærområder lørdag 14. og/eller søndag 15. mai. Plukk søppel, rak løv og kvist og klipp hekker og busker så de ikke vokser ut i veiene og skaper dårlig sikt osv.

Ta en titt på beskjæringsreglene til Statens vegvesen.

Ingen innsamling av hageavfall

Da vi har svært få betalende medlemmer i Solåsen vel, har vi dessverre ikke penger til å samle inn privat hageavfall denne våren slik vi har gjort tidligere år. Medlemskontingenten er viktig bidrag til å få gjort ting i nærmiljøet vårt, for å nevne noen eksempler: bygging av bro i Bergerskogen, ny lekeplass i Solstubben, innsamling av hageavfall på våren og rydding av busker og kratt på høsten.

Vi vil i løpet av mai sende ut faktura på medlemskontingenten vår som er frivillig å betale, men som vi oppfordrer alle til å betale slik at vi også fremover kan prioritere oppgaver i nærmiljøet vårt.

Vel møtt!

Ta gjerne med kaffekoppen ut og slå av en prat med naboen, så håper vi på fint vær og en hyggelig dugnadsfølelse på Solåsen!

Solåsen vel på Facebook

Bli gjerne med i facebook-gruppen til Solåsen vel. Her legges det ut informasjon fra styret og det er åpent for å diskutere ting som skjer i nabolaget, stille spørsmål, be om hjelp, avtale lekeplasstreff og kaffetreff osv.

Styret i Solåsen Vel

Beskjæring av busker og trær

Vi er alle opptatt av alle skal ha en trygg skolevei, og som de fleste har erfart i sommer gror det godt på Solåsen.

Styret har i noen tidligere år ordnet med kantklipping og beskjæring langs veiene. Siden det er noen år siden sist, ba vi i år om tilbud på en ordentlig gjennomgang av veier, kryss og eiendommer i forkant av skolestart. Vi har mange myke trafikanter i vårt område og ønsker en trygg skolevei.

Tilbud og kostnader

Det er innhentet tilbud fra Hagespesialisten AS og Nesodden Trefelling.

  • Hagespesialisten ga en pris for jobben som viste seg å være mer omfattende enn vi forutså, og ga et prisestimat på 250 – 300.000. Alternativt kan de kun klippe gress, strå o.l. til en pris på ca. 80.000.
  • Nesodden Trefelling ga en pris på 35.000 som omfatter at all kvist og kratt langs veiene ryddes ca 1 meter inn fra asfaltkanten.

Arbeidet starter 12. august

Styret har valgt å gå for tilbudet fra Nesodden Trefelling som vil starte med arbeidet 12. august. Planen er at dette skal være klart til skolestart den 18 august.

Individuelle behov

Nesodden Trefelling vil utvise skjønn mht. hekker og kratt som åpenbart fungerer som skjerming. Kvisten vil kvernes som flis i naturtomt der dette er fornuftig, eller kvernes på bil og bortkjøres.

Er det noe ved din tomt som det ønskes at det tas spesielle hensyn til, ber vi om en tilbakemelding til styret inn 12. august. Kontaktperson fra styret: Hanne Krohn Riege, tlf 91 81 24 41.

Noen nyttige ”beskjæringsregler”

Arbeidet som skal gjøres er kostbart, men en nødvendighet for å sikre trygge rammer for våre yngste. Styret ber om at alle passer på sine arealer som ender ut i veien, og holder området nede på ett trygt nivå.

  1. Ingen trær og busker skal vokse opp i lyktestolpene. Da skal grunneier beskjære.
  2. Busker og trær som sperrer for utsikten i svinger på velveiene, skal beskjæres. Vi må unngå ulykker pga. dårlig sikt i svingene.

Det er viktig at:

  • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
  • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
  • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
  • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
  • Utrykningskjøretøy eller vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

Offentlig informasjon om klipp av hekk og busker

Statens Vegvesen har laget oversiktlig informasjon om beskjæring av hekker og busker, regler for fri sikt og trafikksikkerhet og hvilket ansvar alle har for vegetasjon rundt egen tomt.

Styret i Solåsen Vel og Veilag

Referat fra årsmøtet 21. juni 2021

21. juni ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Lars Flateby valgt som ny styreleder og det ble valgt inn flere nye styremedlemmer.

Styret for det kommende året blir dermed:

Lars Flateby, leder,
Helge Bjørgo, sekretær
Anette Forsdahl, kasserer
Marianne Samuel, styremedlem
Alexander Aasen, styremedlem
Hanne Krohn Riege, styremedlem
Pia Kjøs Utengen, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Jannike Robinson og
Alexander Aasen.

Referat årsmøte 2021

Dugnad på Solåsen søndag 9. mai.

Dugnad på Solåsen

Det er vår igjen og da er det tid for dugnad! I år, som i fjor, blir det ikke vanlig fellesdugnad. Men vi oppfordrer alle til å rydde i egne nærområder søndag 9. mai ; plukke søppel, rake løv og kvist, klippe hekker og busker så de ikke vokser ut i veiene og skaper dårlig sikt osv.

Dugnadsprosjekt (NB 8. mai):
Bygge bro i Bergerskogen

Vi skal sette opp en liten bro over bekken ved lekeplassen slik at turgåere som skal gå i Bergerskogen slipper å gå i gjørme. Dette ble vedtatt på årsmøtet 2020, og styret kjøper inn materialer på Tangen trelast. Vi trenger noen frivillige til å bidra med dette. Kontakt styret hvis du ønsker å hjelpe til med brobygging. På grunn av at det er meldt dårlig vær på søndagen, gjennomføres dette arrangementet allerede lørdag 8. mai kl 13-16.

Ingen innsamling av hageavfall

I år har vi opplevd en nedgang i betalende medlemmer i vellet. Pr i dag er det bare 43 husstander som bidrar til fellesskapet gjennom frivillig medlemskap. Det gjør at vi dessverre ikke har penger til å samle inn privat hageavfall på våren slik vi har pleid å gjøre de siste årene.

Det er mange som har benyttet seg av dette i tidligere år (langt flere enn vi har betalende medlemmer), men kostnadene for en slik tjeneste tilsvarer hele årsbudsjettet for Solåsen vel når inntektene fra kontigenten svikter. Vi må i stedet prioritere vedlikehold av de private velveiene (de veiene som ikke administreres i veilaget), vedlikehold av lekeplasser og andre småprosjekter som kommer beboerne til gode.

Vel møtt!

Ta gjerne med kaffekoppen ut og slå av en prat med naboen, men husk på å følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Styret i Solåsen Vel

Kommunal overtagelse av veilagets veier

I tråd med veilagets intensjon og mandat fra årsmøtet er vi i dialog med kommunen om å overføre veiene som i dag administreres av veilaget. Dette er de private veiene som er «regulerte til offentlig vei og tilfredsstillende opparbeidet i henhold til stadfestet reguleringsplan, eller uregulert og har vært kommunalt driftet». Se kartet her.

Overtakelsen er ønsket fra kommunens side for bedre å kunne samordne infrastruktur (vei/lys/vann og avløp).

Under er litt informasjon om den pågående prosessen og hva som kreves (og ikke) av de som bor langs de aktuelle veiene.

Hvilke veier er påvirket

Solåsen veilag ble etablert i 2010 for å administrere vedlikehold samt og jobbe for å overføre til kommunen de veiene innen vårt område som ikke allerede er kommunale. Dette gjelder veiene Øvre Solåsen, Solåsveien, Gamle Hellvikvei samt den del av Jøtulsvingen som går i retning øst-vest. Alle boenheter på Solåsen som gjør bruk av én eller flere av disse veiene, er pliktige medlemmer av veilaget.

Om veiovertakelsen

Nesodden kommune har flere ganger signalisert at de ønsker å overta veiene. Dette innebærer at Nesodden kommune i tillegg til drift også overtar eierskap og vedlikeholdsansvar for veiene. Når det eventuelt skjer, kan Solåsen veilag nedlegges. På årsmøtet i veilaget i 2019 ble det fattet vedtak om at styret igjen skulle initiere en kommunal overtakelse av veiene, og styret har siden den gang vært i dialog med kommunen for å
forberede en slik overtakelse.

Det er beboerne innen veilagets område som hver for seg eier grunnen som de angjeldende veiene er bygget på. Dette innebærer at overtakelsen må formaliseres ved avtale mellom hver enkelt grunneier og kommunen. Solåsen veilag har ingen annen funksjon i denne prosessen enn å bistå kommunen i prosessen med grunneierne.

Overtakelsen innebærer at hver enkelt grunneier må avstå sidearealer til veien. Med sidearealer menes 1 meter fra veikant og inn på tomtene. Det er det arealet kommunen trenger for å drifte og vedlikeholde, med tanke på brøyting, grøfter til overvann osv. Altså må medlemmene tåle å avstå grunn der eiendommen går inn i veibanen og få grensene sine justert til ca. en meter fra veien. Kommunen har gitt uttrykk for at en slik grensejustering
ikke skal ha konsekvenser for eventuelle bygg og gjerder mv. som allerede er etablert i denne enmeterssonen.

Hvem betaler

Tidligere har det også vært diskutert hvem som skal betale for grensejustering. Her har kommunen nå besluttet at de vil bekoste oppmåling av nye grenser mv. Det er relativt kostbart, og vil i alle fall være nyttig for de som har usikre grenser i dag. Overtakelsen innebærer således ingen kostnader for veilagets medlemmer.

Hva skjer videre

Som grunneiere og medlemmer av Solåsen veilag, vil dere bli kontaktet av Nesodden kommune i anledning saken innen relativt kort tid. Styret håper prosessen deretter kan gå relativt raskt og at medlemmene aksepterer en overføring.

Har du spørsmål?

Dersom dere har spørsmål vedrørende denne saken utover det som fremgår av ovenstående, bes dere ta kontakt med styret eller Nesodden kommune ved prosjektansvarlig Zara M. Berg.

Referat fra årsmøtet 17. juni 2020

Før sommeren ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Øyvind Karlsen og Helge Bjørgo gjenvalgt som styredlemmer og Lars Flateby ble valgt inn som nytt styremedlem.

Styret for det kommende året blir dermed:

Ole Andre Sivertsen, styreleder
Liv Håland, kasserer
Helge Bjørgo, sekretær
Øyvind Nyborg Karlsen, styremedlem
Elisabeth Slåttum, styremedlem
Marianne Samuel, styremedlem
Lars Flateby, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Christian Montarou
Espen Parmann og
Marte Lindstad Næss.

Referat årsmøte 2020

Årsmøter 17.juni på NIF-huset

Det kalles inn til årsmøter for Solåsen vel og Solåsen veilag, onsdag 17. juni kl 2000. Merk at møtet er på NIF-huset ved Berger stadion da Ekelund fortsatt er stengt av kommunen pga korona-situasjonen.

Restriksjoner pga. koronasituasjonen begrenser antallet deltagere på møtet til 50. Vi velger likevel å forsøke å gjennomføre årsmøtet da det i de siste år ikke har vært så mange oppmøtte på årsmøtene. Det er heller ikke planlagt at det skal tas opp kontroversielle saker.

For å få en indikasjon på hvor mange som kommer ber vi om at de som planlegger å komme og har en facebookkonto, også melder seg på arrangementet på våre facebooksider. Skulle forhåndsinteressen indikere at vikommer til å bli flere enn 50 fremmøtte, vil vi avlyse og utsette møtet.

Sakspapirer finner du her:
Solåsen vel og veilag – årsmøtepapirer 2020

Vel møtt!

Styret

Dugnad på Solåsen lørdag 9. mai

Våren har virkelig slått til og det vokser og gror flotte planter og busker på Solåsen, og da er det også tid for dugnad. Men i år blir det ikke vanlig fellesdugnad. Lørdag 9. mai oppfordrer vi alle til å rydde i egne nærområder; plukke søppel, rake løv og kvist, klippe hekker og busker så de ikke vokser ut i veiene osv.

Vi fortsetter også ordningen med å samle inn privat hageavfall ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges i søppelsekker som settes ved husstandenes innkjørsler fra vellets veier. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Ta gjerne med kaffekoppen ut og slå av en prat med naboen, men husk på å følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Styret i Solåsen Vel

Henstilling fra kommunen

Koronaepedemien påvirker oss alle og gjør også at vi må forsøke å tilpasse oss når vi benytter fellesarealer. Kommunelegen har nå sendt denne til alle vel i kommunen:

Det er også hyggelig at folk ønsker å hjelpe hverandre i det som kan være en vanskelig hverdag for noen. Vellet oppfordrer alle som både trenger hjelp eller kan tilby å hjelpe andre (f.eks med innkjøp av matvarer eller annet) om å benytte Solåsens facebooksider.

Ta vare på hverandre i denne tiden.