Endelig ny asfalt på veiene

Da har Areal Asfalt lagt asfalt på de veiene som hadde størst behov for det i denne omgang. Vi er godt fornøyde med resultatet og håper beboerne i området også er det samme.

Den nye asfalten er lagt oppå det gamle laget. Dette er vanlig når det bare er ett lag asfalt fra før. Fjerning av asfalt er en kostbar prosess og skulle vi fjernet den gamle asfalten allerede denne gangen ville budsjettet blitt betydelig større. Derfor fulgte vi prinsippet med å legge to lag asfalt denne gange. Neste gang må vi nok fjerne alt og begynne fra bunn igjen.

To lag asfalt medfører stedvis høye kanter. I fortsettelsen vil vi se på om dette kan utbedres der det måtte oppleves problematisk.

Areal Asfalt har så langt det har vært mulig, tilpasset asfaltkanten til innkjørsler hvor det i utgangspunktet er asfaltert eller lagt med stein. Inn mot grusede innkjørsler la vi opp til at beboerne tok kontakt i forkant hvis de hadde spesielle forespørsler (ref. tidligere infoskriv). Slike henvendelser fikk vi kun noen få av. Skulle det nå i etterkant være noen som er misfornøyde med løsningen slik den ble, vil Areal Asfalt gjøre etterarbeid i området i løpet av neste uke. Ta i så fall kontakt med styret (kontakt@solasen.org).

Andre innspill til hvordan vi skal utbedre veiene våre tas alltid imot med takk.

Mvh styret

Asfalteringen er i gang

asfalt_solaasen2Endelig er asfalteringen av veilagets veier i gang. Største del av arbeidet gjøres ferdig i løpet av denne uka (uke 33) men det kommer også noe etterarbeid – kanskje allerede fra neste uke og senest i begynnelsen av september.

Prosessen fra vedtak på generalforsamlingen i 2016 til ferdigstillelse har latt vente på seg først og fremst fordi det har vært mye gravearbeider i veiene våre i forbindelse med Canal Digitals utbygging av fibernett.

Størstedelen av arbeidet foregår på Solåsens øvre del (innkjøring via Bergtunveien/Solåsveien), og styret har derfor fordelt kostnadene slik at beboerne i dette området bærer den største delen. Dette er slik det ble orientert om på årsmøtet i 2016 og i skriftlig informasjon. I praksis vil det si at beboerne i øvre del betaler kr 6000 pr husstand, mens i nedre del blir beløpet kr 1000. I tillegg kommer årsavgift på kr 500,-

Vi har mottatt reaksjoner på at det i de første anslagene for kostnader ble estimert et lavere beløp for de på øvre Solåsen. Grunnen til dette er noen økte kostnader i forbindelse med nye bestillinger (tilpassing av innkjørsler og fartshumper), men hovedsakelig at vi i forkant av vedtaket ikke hadde helt klart for oss hvor det skulle legges ny asfalt og hvor mange husstander som sognet til ”øvre kostnadskategori”. Når vi i dag vet hvordan antall meter med ny asfalt fordeler seg, beklager vi at det endelige beløpet ble høyere enn estimert for den øvre del av Solåsen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadene pr. husstand ikke er definert i vedtaket fra generalforsamlingen. Her fastsettes kun den totale rammen for kontrakten.

Vedtaket fra 2016:
Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

Det var noe diskusjon på årsmøtet av hvordan bolig/bohenhet/hustand skal defineres. Styret sjekker dette opp ifht. vegloven og hvordan tilsvarende saker er gjennomført i andre veglag.
Arbeidene vil ikke bli satt i gang før Canal Digital er ferdig med graving ifb. med utlegging av fiberkabler. Dessuten vil opplegget for innkreving av kostnadene blant beboerne på

Solåsen måtte være fullt ut på plass for kontrakt med asfaltselskapet kan inngås.

Flere tok opp at det kan være ønskelig med asfaltering av private veier og innkjørsler samtidig med at asfaltfirmaet asfalterer velveiene. Dette vil bli vesentlig billigere løsning en å gjøre slike jobber hver for seg. Styret lager et opplegg for hvordan dette kan ordnes rent praktisk.

Vi er glade for at arbeidet er i gang og ser fram til bedre kvalitet på veiene våre.

Beste hilsen styret

Asfaltering av veiene på Solåsen

 

pic

På årsmøtet i Solåsen veilag i fjor ble det ble fattet vedtak om å asfaltere velveiene, men pga. gravingen fra Canal Digital har vi måttet vente til år, men i august går vi i gang.

Vedtaket på årsmøtet 2016 var:
«Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner.

Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.»

Når det gjelder størrelse og fordeling av kostnadene ble det i papirene både til fjor­årets og årets årsmøte orientert om at beboerne deles i to grupper etter omfanget av asfalteringsbehovet:

  • Øvre del av Solåsen og øvre del av Gamle Hellvikvei, dvs. beboere som har utkjørsel i Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og Gamle Hellvikvei ned til der den møter Solåsveien (brattbakken). For disse boligene vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være noe over 4000 kroner per bolig.
  • Nedre del av Solåsen, dvs. beboere som har utkjørsel i Furubakken og Solstubben er og i nedre del av Gamle Hellvikvei. For boligene i dette nedre del av Solåsen vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være rundt 1000 kroner per bolig.

Det er ikke mulig å få til millimeterrettferdighet ved fordeling av kostnadene. Vegloven sier nettopp at ved slik type bebyggelse som vi har på Solåsen, dvs. i boligstrøk, er det adgang til å fordele kostnadene på en forenklet måte slik at alle må bidra om lag like mye. Det kan nevnes at Hellvik vel nylig har foretatt en tilsvarende oppgradering av veiene, og der ble kostnadene fordelt likt på alle med en kostnad på litt over 11 000 kroner per bolig.

Vi regner med at arbeidet vil starte opp ca. 8. august. Det vil bli sendt ut fakturaer med frist for betaling på 3 uker.

Til alle eiendommer vil det bli lagt asfalt litt inn i avkjørselen for å få en naturlig avslutning og for å hindre at avkjøring/påkjøring gjennom slitasje skal ødelegge asfaltkanten. Det er det er steinlagt, vil overgangen selvsagt bli tilpasset.

For de som ønsker å asfaltere egen innkjørsel samtidig med at velveiene tas, kan de regne med et meget godt tilbud fra Areal asfalt siden maskiner og utstyr er på plassen. De som ønsker asfalt, kan kontakte Øyvind Fridtjofsen, så kommer han på en befaring. Fint hvis de som ønsker asfalt, kontakter ham fortløpende framover. Areal asfalt har fellesferie i uke 29,30 og 31. Areal asfalt utfører også oppretting/graving og kantstein for de som ønsker/ har behov for dette.

Kontaktinformasjon er:
Øyvind Fridtjofsen
telefon 415 78 666
E-mail oyvind@arealasfalt.no

Det er noe utbedringsbehov også på de kommunale veiene i vellets område, herunder nederste del av Furubakken. Styret har tatt opp med kommunen om dette kunne gjøres samtidig med asfaltering av velveiene, men kommunen hadde ikke penger til det på årets budsjett.

 

Utsending av informasjon

Solåsen omfatter veiene Bergtunveien, Gamle Hellvikvei, Furubakken, Jøtulsvingen, Solstubben, Solåsveien og Øvre Solåsen. Vi har nå fått e-postadresser til 125-130 av husene i vellet. Det er kjempefint, og takk til alle som har hjulpet oss. 2/3 av boligene i vellet nås nå via e-post, men vi skulle gjerne hatt enda flere. Så når dere snakker med naboen, minn ham/henne på at vellet bare sender ut informasjon elektronisk, og at e-post­adressen kan sendes arent@online.no. Det er kjempeviktig at vi når ut til alle.

Med vennlig hilsen for Solåsen Vel og Solåsen veilag

Arent Skjæveland
sekretær

Årsmøte 2017

15. juni holdt vi årsmøte for Solåsen vel og Solåsen veilag.

Til tross for grepet om å legge årsmøtene på en ettermiddag i stedet for helg, var oppmøtet heller skralt med kun fire medlemmer i tillegg til styret.

Styret redegjorde for siste års arbeid og gikk igjennom sakslisten som ble vedtatt med noen små kommentarer. Referat finner du her:
Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene 2017

Vi ønsker med dette Jørn Halbakken velkommen som nytt medlem i styret.

Mvh styreleder

 

Innkalling til årsmøte 2017

 

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til torsdag 15. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag. Møt opp! Og det er ingen fare for å bli presset inn i noe tillitsverv – valgkomiteen har allerede kommet fram til et forslag.

Sakspapirer til de to møtene finner du her: Sakspapirer_årsmøtet_17

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle hus­stander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander. Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av det kommende året sikter vi mot nødvendig nyasfaltering av veiene som trenger det.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e‑postadressen din. Vi har nå e-postadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 80 boligene. Så send e-postadressen til kontakt@solasen.org, så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.

 

Med vennlig hilsen styret i Solåsen Vel og Solåsen veilag

 

Bli med på ekskursjon i Bergerskogen!

Onsdag arrangerer Aksjonsguppa for vern av Bergerskogen en ekskursjon de alle som er interessert kan bli med og bli bedre kjent med vår nærmeste 100-meterskog. Vi har fått følgende invitasjon fra Liv Klungsøyr:

Bruk en time av din tid til å sikre Bergerskogens framtid!

Onsdag 7. juni kl 18:00 blir det en fredelig rusletur i sommerskogen (ca 1 time) for å vise fram denne verdifulle grønne oasen som yrer av liv nå på forsommeren. Bård Bredesen fra NOF-Nesodden er med som guide. _Q8A8746Turen starter utenfor Rémontér. Det er ikke alle som har oppdaget hvilken perle vi har midt i blant oss: men den lille naturskogen er nemlig unik! Den er uvanlig artsrik, både hva angår vekster og dyr, og er en uoppdaget ressurs for lokalsamfunnet! Alle slags edelløvtrær, gran og furu, sjeldne sopper (rødlistearter), insekter, amfibier, fugler og pattedyr. Bergerskogen trues av stadig nye planer for utbygging og trenger et varig vern!

Møt opp og gi din støtte til skogen og lokalsamfunnet

www.opprop.net/vern_bergerskogen

Dugnad på Solåsen 6. mai 2017 kl. 1300

Renova henter hageavfall langs vellets veier på mandag 8. mai.
Renova henter hageavfall langs vellets veier mandag etter dugnaden.
Dugnad på fellesarealene lørdag 6. mai kl. 13.00

Det nærmer seg 17. mai, og vi må gjøre det fint rundt oss. Den årlige dugnaden på fellesarealene går av stabelen lørdag 6. mai kl. 13.00. Oppmøte som vanlig i krysset Solåsveien/Øvre Solåsen.

De som ikke kan stille, oppfordres spesielt til å rydde søppel og kvist i egne nærområder.

Innsamling av hageavfall

Nytt av året er at også privat hageavfall vil bli samlet inn ved hjelp av en komprimatorbil som kommer mandag 8. mai. Hageavfallet legges ved postkassene. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen. Vi ønsker at beboerne har gjort alt klart for henting slik at det ikke løper for mye tid på behandling av ukurant avfall. Eventuelle trær/greiner bør være kuttet i håndterlige lengder slik at de lett kan mates inn i bilen. Løv, gress og smårusk kan samles i sekker slik at de bare kan tømmes inn i bilen. Hageavfallet må ligge ved postkassen i eiendommens innkjørselen slik at det er synlig når bilen passerer.

Vanlig avfall (restavfall) som plukkes på dugnaden langs veiene og på fellesområdene, skal legges i svarte søppelsekker og leveres inn på oppmøtested for dugnaden. Dette blir kjørt til Teigen etter dugnaden. Søppelsekker utdeles på oppmøtestedet i krysset Solåsveien/Øvre Solåsen.

Vi skal også gjøre i stand ballplassen for sommeren. Målene skal sikres og huskestativ settes opp. Dessuten må ugress og kratt bort.

På dugnaden vil vi også prøve å få fylt igjen hull i asfalten på velveiene. Skriv inn på facebook-siden til Solåsen Vel hvor det er hull som bør fylles. www.facebook.com/solaasen.vel

Saft og øl til de som deltar. Vel møtt 🙂

Kontaktperson for dugnaden: Ole André Sivertsen, tlf. 957 54 709.

Vennlig hilsen styret i Solåsen Vel

Canal Digital bredbånd uten TV?

 

se-nrk

Hjemme i huset vårt har Canal Digital gitt oss samme pakke som dere fleste ande her i vellet har fått: Bredbånd og TV i kombinasjon.

For vår del betød dette 60 Mbps hastighet bredbånd og en standard pakke av TV-kanaler. Pris for dette er:

– kr 529 for 60 Mbps bredbånd
– kr 439 for TV-pakka

I realiteten bruker vi ikke TV. Både barn og voksne ser stort sett TV-programmene vi vil gjennom bredbåndsnettet, enten det er via Apple-TV på TV eller på iPads og datamaskin. Jeg tok derfor telefonen til Canal Digital for å høre om jeg kunne avbestille TV-pakka og kun betale for bredbånd?

t-webox_800x400Jeg er tydeligvis ikke den første som har stilt spørsmålet og Canal Digital hadde svarene klare:

JA, jeg kan avbestille TV-abonnementet, men i såfall tilkommer det kr 150 ekstra for «båndleie» som ikke behøves når du er TV-kunde. Den nye månedsprisen for bredbånd blir i såfall:

kr 529 for 60 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 679
kr 599 for 100 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 749
kr 749 for 500 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 899

MEN, sa Canal Digital, hvis det er sånn at alternativet er at du sier opp TV-abonnementet, KAN vi tilby en spesialpris for bredbånd (velg selv mellom 100 eller 500 Mbps+ TV. Prisen blir da kr 699 pr mnd.

Så ved å ta denne telefonen og true med å avslutte TV-abonnementet, økte jeg båndbredden min fra 60 Mbps til 500 Mbps. Samtidig reduserte jeg de månedlige utgiftene (Bredbånd + standardTVpakke) fra kr 968 til kr 699.

Bindingstiden er ett år, så jeg har allerede markert datoen i kalenderen for neste år – da er det nok på tide å ringe igjen …

Reparasjon av hull i asfalt

 

hulliasfaltDe fleste som ferdes på veiene i vellet vårt har nok lagt merke til at slitasjen er stor og at det mange steder trengs litt asfalt for å tette hull.

Det er er til enhver tid veienes eiere som er ansvarlige for utbedringen – dvs. for veilagets veier er det altså vi selv som må ordne dette.
Veilaget har planer om en større oppgradering av veiene våre og deretter også en permanent vedlikeholdsordning. Inntil dette er på plass kan alle som ønsker å utbedre hull i veien melde fra om dette til styret. Vi har kjøpt inn et parti sekker med asfalt og de som vil bidra med å reparere hull vil få utlevert asfalt for dette.

Meld fra til kontakt@solasen.org